Eva Bonniers donationsnämnd verkar för att initiera och föra samtal om konstens och arkitekturens roll i det offentliga rummet. Vi genomför tävlingar och konstprojekt i Stockholm sedan 1911.

Stockholms stadsledningskontor förvaltar och kontrollerar finanserna i relation till vårt reglemente.

Så kom nämnden till

I början av 1900-talet lämnar Eva Bonnier (1857–1909) alltmer sitt eget konstnärskap för att istället stödja konsten på andra sätt.

Hon anslår bland annat 1903 en årlig summa till konstnärlig “dekorering” av offentliga byggnader och platser i Stockholm. Samtidigt utser hon en grupp personer – också den kallas nämnd – som ska göra beställningarna av konsten i samråd med henne: H.K.H. Prins Eugen, Richard Berg, Ferdinand Boberg samt författaren Tor Hedberg.

Redan 1901 upprättar Eva Bonnier sitt testamente som omfattar en fond om 385 000 kronor för offentlig konst i Stockholm och specificerar att en nämnd för fonden ska instiftas.

Summan motsvarar över 20 miljoner, räknat i 2019 års konsumentprisindex.

Det är den här fonden som utgör grunden till Eva Bonniers donationsnämnd som instiftas 1911, med prins Eugen som ordförande.

På så sätt omvandlas också den grupp som Eva Bonnier rådgjort med under sin livstid till en ny konstellation – Eva Bonniers donationsnämnd:

Ordinarie ledamöter är Ragnar Östberg, Carl Westman, Christian Eriksson, Richard Bergh och Prins Eugen. Suppleanter är Carl Bergsten, Carl Eldh, Hanna Pauli, Pelle Svedlund, Birger Simonsson, Tor Hedberg samt Eva Bonniers bror förläggaren Karl Otto Bonnier.

Reglemente för Eva Bonniers donationsnämnd

Tack vare Eva Bonniers testamenterade fond och dess framsynta reglemente består hennes mecenatgärning än i dag.

Ur reglementet för Eva Bonniers donationsnämnd:

§1 ”Fondens ändamål är, att dess avkastning (…) användas att bekosta: dels konstnärligt utsmyckande av redan helt och hållet eller delvis uppförda eller ock endast tillämnade offentliga byggnader i Stockholm, företrädesvis sådana avsedda för undervisning, såsom folkskole- och allmänna läroverkshus, dels även prydande av allmänna platser i Stockholm med konstverk i skulptur och arkitektur i förening, dock icke minnesstoder av personer.”

§2 ”När fondens avkastning  (…)  uppgår till tjugofemtusen kronor, föranstalta stadsfullmäktige om nedsättande av en särskild nämnd, kallad Eva Bonniers donationsnämnd, och äger denna nämnd sedermera och allt framgent att bestämma om medlens användanden för det med fonden avsedda ändamål samt i övrigt handhava hithörande angelägenheter i enlighet med detta reglemente.”