Tävlingsinbjudan. Om konst och arkitektur i stadsmiljö.

Eva Bonniers donationsnämnd bjuder in till en öppen idétävling om konst och arkitektur i stadsmiljö.

Genom tävlingen EVA söker vi efter visioner, idéer och förslag som pekar på konstens och arkitekturens betydelse i stadsmiljön. Tävlingen syftar även till att visa på konstens och arkitekturens kapacitet att definiera och ifrågasätta hur vi idag kan förstå det offentliga rummet.

Inbjudan till tävlingen.

I takt med att våra städer expanderar och våra livsvillkor förändras växer också vårt behov av att hitta modeller och strategier som gör det möjligt att reflektera kring morgondagens samhälle. Genom tävlingen vill vi ge utrymme för ett deltagande i en samtida diskussion om den offentliga konsten och samhällsbyggandet.

Tävlingen tar sin utgångspunkt i Stockholm men utan att definiera en specifik budget eller plats. Det är upp till tävlingsdeltagarna att själva inom ramen för inlämningskraven utveckla förslagets omfattning och att presentera dess innehåll och inriktning. Nämnden uppmuntrar interdisciplinära och internationella samarbeten i gränsområdet mellan konst och arkitektur.

Efter inlämning kommer bidragen att bedömas av Eva Bonniers donationsnämnd i samarbete med en internationell jury. Tio till femton tävlingsförslag kommer att väljas ut, tilldelas ett arvode för vidare bearbetning och därefter presenteras i en utställning och medföljande publikation.

Regler

Inlämningsregler

Tävlingen är anonym och förslagsställarens identitet får inte redovisas för juryn på någon annan plats än den bifogade namnsedeln. Tävlingsförslagen ska presenteras på följande sätt:

  • Ett fritt utformat ark i A1 format monterat på styv kartong. Projektets titel skall vara tydligt redovisat i det högra hörnet på arkets framsida.
  • En projektbeskrivning i A4 format på max 5000 tecken och max tre sidor. Projektets titel skall vara tydligt redovisat i det högra hörnet på beskrivningens framsida.
  • En digital kopia av A1 arket och projektbeskrivningen på CD eller på en USB-sticka. Den digitala inlämningen ska döpas med projektets titel.
  • Förslaget skall åtföljas av ett förseglat ogenomskinligt kuvert märkt med projektets titel. Kuvertet ska innehålla en namnsedel med den tävlandes namn, personnummer och kontaktuppgifter.

Inlämning

Förslagen skall skickas med poststämpel eller annan typ av försändelsekvitto senast den 3:e oktober 2014. Vi tar inte emot en ansökan som skickas efter detta datum. Vi tar inte emot förslag som skickas före den 19 september 2014.

Bidragen kan även in lämnas personligen på Konstakademien men enbart den 3 oktober 2014 kl. 12–18.

Adress

Konstakademien
Besöksadress: Fredsgatan 12 / Jakobsgatan 27C (hiss), Stockholm
Postadress: Box 16317, 103 26 Stockholm

OBS. Märk kuvertet EVA, Eva Bonniers donationsnämnd

Hur tas bidragen om hand?

De inlämnade bidragen returneras ej till de tävlande.

Tävlingsbehörighet

Tävlingen vänder sig till konstnärer och andra relevanta yrkesgrupper. Nämnden uppmuntrar interdisciplinära och internationella samarbeten mellan konstnärer och arkitekter. Enligt nämndens stadgar måste en representant för varje förslag ha svenskt medborgarskap.

Språk

Projektbeskrivningen skall lämnas in på svenska eller engelska.

Upphovsrätt

De tävlande äger upphovsrätten till förslagen.Eva Bonniers donationsnämnd har efter inlämningen rätt att utan ersättning dokumentera och publicera det inlämnade materialet.

Tävlingsjuryn

De inlämnade förslagen kommer att bedömas utifrån konstnärliga kvalitéer, utvecklingspotential och relevans i den samtida diskussionen om konstens och arkitekturens betydelse i stadsmiljön. I juryns uppdrag ingår att välja ut tio till femton tävlingsförslag som tilldelas ett arvode mellan 30–50.000 kronor för vidare bearbetning. Bidragen kommer därefter att presenteras i en utställning och medföljande publikation.