Förvaringen av de många tävlingsbidragen – skisserna som skickas in till de tävlingar som Eva Bonnier donationsnämnd utlyser – måste efter hand hanteras på olika sätt. Skisserna förvaras i omgångar på Waldemarsudde och på Stockholms stadsmuseum men arrangemanget är inte hållbart i längden.

Hösten 1934  grundar professorn och konsthistorikern Ragnar Josephson konstmuseet Arkiv för dekorativ konst i Lund. Redan året därpå deponerar Eva Bonniers donationsnämnd en omgång tävlingsmaterial där. I juli 1954 tas förvaringsfrågan upp igen av Gösta Selling, stadsantikvarie och chef för Stockholms stadsmuseum. Han föreslår en (ny) leverans från Stockholm till Lund. * Idag heter museet Skissernas Museum och har anteckningar om att en deposition gjordes 1962. Av korrespondensen och handlingarna  i ärendet (1954–1956)  i Eva Bonniers arkivlådor på Stadsarkivet kan vi anta att att det är möjligt att leveranser även gjordes tidigare.

*Brev från Gösta Selling 31 juli 1954, Eva Bonniers donationsnämnd, Stadsarkivet, Stockholm

Fotot visar västra gaveln av det f.d. gymnastikhuset – den första byggnaden som Arkiv för dekorativ konst i Lund fick till sitt förfogande. Idag rymmer samma del av byggnaden den Internationella salen på Skissernas Museum. Foto och information: Skissernas Museums arkiv.